O nás

Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava je plně organizovaná základní škola s 1. - 9. ročníkem. Škola je umístěna od roku 1992, kdy byl celý komplex dokončen, na okraji obce. V okolí školy jsou rozsáhlé travnaté plochy osázené stromy a keři. V areálu školy se nachází travnaté hřiště na malou kopanou a víceúčelový asfaltový kurt. Od 9. 7. 2013 probíhala do 5. 11. 2013 rekonstrukce budovy (výměna oken, zateplení pláště budovy a střechy). Investorem celé akce byla Obec Velký Beranov, která získala velkou část prostředků z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí  ČR. Škola se rozzářila novými barvami a zejména se zlepšily podmínky pro zajištění optimální  teploty v budově.

Část areálu se proměňuje postupně v přírodní zahradu za pomoci dotací z Fondu Vysočiny a píle žáků a zaměstnanců školy.  Školní parlament spolupracuje s vedením školy při plánování akcí. Společně s občanským sdružením SRPŠ organizujeme školní ples, zahradní slavnost. Podporujeme interaktivní a projektovou výuku, využíváme osm interaktivních tabulí, jednu počítačovou učebnu pro výuku ICT (již od 4. třídy), jazykovou učebnu, učebnu fyziky a chemie, multimediální učebnu. Od roku 2013 je ve škole využívána keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, kde probíhají volnočasové aktivity s výtvarným zaměřením (výtvarný kroužek, keramika). Tělocvična je zázemím pro výuku tělesné výchovy a sportovních kroužků. Každoročně nabízíme žákům školy pestrou nabídku volnočasových aktivit.
Ve školní jídelně si děti vybírají ze dvou jídel, zdravou výživu podporujeme i aktivní účastí v projektech MŠMT Školní mléko a Ovoce do škol. Školní jídelna byla v osledních dvou letech dvakrát oceněna v soutěži O nejlepší školní oběd, v níž se umístila na 2. místě, letos opět postoupila do finále a skončila na 4. místě. Dlouhodobě tak dokazuje, že se u nás vaří opravdu dobře a chutně. Zaměřujeme  se trvale na poskytování zdravého a nutričně vyváženého jídla pro děti a žáky.

V letošním školním roce 2017/2018 navštěvuje  naši školu 194 dětí. Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu Škola pro každého, jehož čtvrtá verze byla vydána k 1. 9. 2016 a od 1. 9. 2017 je doplněna dodatkem reagujícím na zavedení povinné výuky plavání.  V letošním roce jsou zavedeny volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce v   7. třídě, cvičení z českého jazyka a informatika v 8. a 9. třídě.  Od 8. třídy je vyučován 2. cizí jazyk - němčina - jako povinný předmět. V tomto školním roce plánujeme projektové dny před Vánoci, připravujeme exkurze a studijně poznávací zájezd, jubilejní 10. školní ples 9. 3.  2018  žáci 9. třídy budou opět obhajovat své absolventské práce a školní rok ukončíme zahradní slavností v 28. 6. 2018.

Ve škole se zaměřujeme na posilování vztahu dětí k prostředí,  v němž žijí, ohleduplost k přírodě. Třídíme odpad, jsme již několik let zapojeni do projektu Recyklohraní a environmentální aktivity jsou nedílnou součástí činnosti školy.

Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě. (ŠVP, Škola pro každého, 2016)
 
     Fond Vysočiny