Kroužky


      
Žáci platí 200,- Kč/měsíc (počet kroužků nerozhoduje)

Platební období: říjen – leden (platba do 20. října 2017  800,- Kč)
Keramika: 600,- Kč/pololetí
únor – květen (platba do 23. 2. 2018  800,- Kč)

BEZHOTOVOSTNÍ REŽIM! POKYNY NA PŘIHLÁŠCE.

Možnost odhlášky na 2. pololetí, nelze se odhlásit v průběhu období!

Odhlášení z kroužku na 2. pololetí je možno pouze na základě písemné žádosti určené ZÁSTUPKYNI ŘEDITELE, a to nejpozději do 26. 1. 2018.


Směrnice ke stanovení výše úplaty za  vzdělávání
a školské služby ve školním klubu

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Školní klub se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
1. Stanovení výše úplaty
a) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila pro školní rok 2017/2018 úplatu za vzdělávání
a školské služby v hodnotě 200 Kč za   měsíc  na žáka  s účinností od 1.10. 2017.  Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny. V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce upraven.
b) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který má nárok na  sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117 / 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
c) Od úplaty je osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117 / 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
2. Prokázání nároku na osvobození od úplaty
    1. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.
  1. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty řediteli  prokáže.
3. Řízení o snížení nebo prominutí úplaty
a) Žadatel o snížení nebo prominutí úplaty předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování soc. příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
b) Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění
a podle ustanovení školského zákona  č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí úplaty.
c) Údaj o snížení nebo prominutí úplaty je veden v dokumentaci žáka ve ŠK.
3. Podmínky úplaty
  Způsob úhrady: Bezhotovostní platby prostřednictvím sporožirových nebo běžných účtů, formou jednorázového příkazu k úhradě na částku 800,--Kč (říjen - leden) se splatností nejpozději do 20. 10. a 800,--Kč (únor – květen)se splatností nejpozději do 23.2. 2018, ve prospěch účtu 1467695349/0800
Pokud za žáka není úplata uhrazena v řádném  termínu, ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠK (po předchozím písemném  upozornění zákonného  zástupce).
4. Použití úplaty
Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD.
Ve Velkém Beranově, dne  1. 9. 2017                     
 
                                                                                    Mgr. Zdeňka Pavlíčková
                                                                                      ředitelka školy
                                                                                   
                                                                                                      
    Volnočasové aktivity ve školním roce 2017/2018
DEN ČAS NÁZEV A PRO KOHO JE URČEN VEDOUCÍ KROUŽKU MÍSTO KONÁNÍ
Pondělí 13, 00 – 13, 45 Flétna  2. –  5. Morkusová 4. třída
  13, 30 – 15, 00 Čtenářský klub Obberreiterová Multimediální
  13, 45 – 14, 30 Hudební Štaigerová Hudebna
         
Úterý 6, 45 – 7, 30 Cvičení z  matematiky  9. Štaigerová 9. třída
  13, 15 – 14 ,00 Sportovní hry 2. – 3. Valentová Tělocvična
  14, 00 – 14, 45 Basketbal  2. stupeň Janoušek Tělocvična
         
Středa 6, 45 – 7, 30 Cvičení z ČJ 9. Horsáková 9. třída
  13, 45 – 14, 30 Přírodovědný, 2. stupeň
 
Pejčochová
 
Učebna Př
 
  14, 45 – 16, 15 Tanec Active Žďár   Tělocvična
         
Čtvrtek 13, 15 – 15,15 Keramika 1. - 9. Tumová Dílna
  13, 45 – 14, 30 Sportovní hry 4. - 6. Morkusová Tělocvična
  14, 30 – 15, 15 Hra na kytaru 5. – 8. Morkusová 4. třída
  14, 30 – 15 ,15 Florbal - starší Janoušek Tělocvična
         
Pátek 12, 45 – 15, 45 Turistický 2. – 5. Tumová, Valentová  
  13, 45 – 14, 30 Florbal - mladší I. Janoušek Tělocvična
  14, 30 - 15, 15 Florbal - mladší II. Janoušek Tělocvična
 
 


 
 
     Fond Vysočiny